Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

Spoločnosť Jakub Florek - BOILIESMAN Važecká 6793/14, 08005 Prešov zapísaná na okresnom úrade v PrešoveČíslo živnostenského registra: 750-46224 IČO: 50225146 DIČ: 1084513430 Mobil: 0902 248 611, Email: info@boiliesman.sk, prevádzkovateľ internetového obchodu www.boiliesman.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie osobných údajov je pre nás prioritou, a preto by sme Vás chceli informovať aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

  1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť:

Jakub Florek - BOILIESMAN Važecká 6793/14, 08005 Prešov zapísaná na okresnom úrade v PrešoveČíslo živnostenského registra: 750-46224 IČO: 50225146 DIČ: 1084513430 so sídlom: Važecká 6793/14, 08005 Prešov SLOVAKIA (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Važecká 6793/14, 08005 Prešov, SLOVAKIA

Email: info@boiliesman.sk

Tel.č. : +421 902 248 611

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

  1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

Účelom spracovania osobných údajov je:

Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

  1. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

  1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby:

  1. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom v účte zákazníka.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Kontaktuje nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka Ochrany osobných údajov a ich spracovania, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke:

Jakub Florek - BOILIESMAN

Važecká 14

08005 Prešov

Zákaznícky servis: + 421 902 248 611 alebo info@boiliesman.sk

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky, ktoré boli platné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.